Kiedy obcokrajowiec ma prawo dostać pozwolenie na pobyt na terytorium Polski

obcokrajowcy mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają prawo ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce przysługuje cudzoziemcowi, który planuje pozostać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż trzy miesiące. Pozwolenie to wydawane jest na okres najwyżej trzech lat. Uprawnia ono do wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej czy studiowania.

Prawo - sprawy rozwodowe

Źródło: flickr.com

Są powody, dla których pozwolenie na pobyt stały w Polsce może być odebrane. Czy cudzoziemcowi, któremu wydano pozwolenie na pobyt stały w Polsce w wyniku zawarcia związku małżeńskiego z osobą mającą polskie obywatelstwo, zagraża odebranie prawa do pobytu w sytuacji gdy współmałżonek zażąda rozwodu? Biorąc pod uwagę ilość wpisywanych w sieci haseł „sprawy rozwodowe warszawa”, rozwody są (sprawdzona kancelaria adwokatówkancelaria-cpr.pl) w stolicy problemem, z którym prawnicy często się borykają. Zgodnie z literą prawą rozwód nie jest przesłanką do cofnięcia pozwolenia na pobyt stały w Polsce, które zostało wcześniej wydane cudzoziemcowi. przesłanką do odebrania zezwolenia na pobyt stały w Polsce może stać się wyjazd z Polski na czas dłuższy niż sześć lat. Mamy nadzieję, że, jeżeli jesteś cudzoziemcem, stwierdzenie „sprawy rozwodowe warszawa” jest dla Ciebie jaśniejsze.

Pozwolenie na pobyt stały w Polsce odnosi się do osób, których ojciec lub matka jest obywatelem Polski lub obcokrajowcem, który dostał pozwolenie na pobyt stały w Polsce, a także osób o polskim pochodzeniu przebywających poza granicami Polski i chcą zamieszkać w Polsce na stałe. Zezwolenie na pobyt stały w Polsce jest także przyznawane małżonkom osób posiadających polskie obywatelstwo, pozostającym w małżeństwie przez minimum trzy lata licząc do dnia złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały w Polsce, oraz tuż przed złożeniem podania na pobyt stały w Polsce przebywali nieprzerwanie na terytorium Polski w okresie minimum dwóch lat mając zezwolenie na pobyt na czas określony.

Pobyt stały w Polsce należy się również osobom o statusie uchodźcy i azylantom, przebywającym wcześniej przez wiele lat na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zezwolenie na pobyt stały w Polsce przyznawane jest bezterminowo. Osoba, której wydano pozwolenie na pobyt stały w Polsce ma prawo rozpocząć zatrudnienie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.